Không có tự học thì không có gì hết . 8 tiếng giết chết mọi người.